Dieter Houthoofd

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dieter Houthoofd. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Onze contactgegevens kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Terug naar de website

Dieter Houthoofd BVBA, gevestigd te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 59, ondernemingsnummer 0631.953.218, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We hebben onze privacyverklaring aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen (GDPR). Onder invloed van een wereld in voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken. Wij nodigen u uit steeds de laatste versie ervan op onze website te raadplegen.

Contactgegevens:

Dieter Houthoofd BVBA vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren door een email te sturen naar stephanie@dieterhouthoofd.be of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer...)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Dieter Houthoofd BVBA zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze onderaannemers).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Dieter Houthoofd BVBA zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Dieter Houthoofd BVBA verwerkt.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Dieter Houthoofd BVBA verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Dieter Houthoofd BVBA verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Dieter Houthoofd BVBA kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Dieter Houthoofd BVBA neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Op welke wettelijke basis baseren wij ons?

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

Toegang door en doorgifte aan derden

Dieter Houthoofd BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Duur van de verwerking

Dieter Houthoofd BVBA houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Dieter Houthoofd BVBA verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Dieter Houthoofd BVBA bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Dieter Houthoofd BVBA desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

Uw rechten

Bovenstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via stephanie@dieterhouthoofd.be, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Cookies

Dieter Houthoofd BVBA is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw apparaat. Cookies laten het toe om onder andere uw voorkeuren, instellingen, login-informatie, beveiliging, advertenties, … op te slaan en te hergebruiken bij een volgend bezoek.

Dieter Houthoofd BVBA maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en sociale media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Elke browser bevat tools om cookies uit te lezen, cookies te blokkeren of te verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben bij het gebruiksgemak van deze website.Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen met stephanie@dieterhouthoofd.be